Welcome
Welcome
Welcome Welcome Welcome Welcome Welcome

Legal note

El lloc web i el domini calanguila.com corresponen a Pilar Darnés Moriscot, SL (en endavant Ca l'Anguila), amb CIF 40287606R, domicili al Carrer Mas Geli, 1 de Peratallada (CP 17113), telèfon 972 63 41 13 i adreça electrònica info@calanguila.com. Figura inscrita al Registre Mercantil de Girona, volum 

PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL
Els drets sobre els continguts d’aquest lloc, incloent-hi els textos, imatges, dissenys gràfics, marques i altres signes distintius (en endavant els continguts), pertanyen a Ca l'Anguila o a tercers que n’han autoritzat el seu ús. Ca l'Anguila presenta aquests continguts per a informar dels seus serveis i activitats. Ca l'Anguila autoritza la utilització dels continguts per a usos no comercials sempre i quan s’indiqui de forma clara la font. Si els continguts s’utilitzen en entorns web caldrà incloure un enllaç a la pàgina d’inici del lloc web. Ca l'Anguila es reserva el dret a iniciar les accions legals oportunes en defensa dels seus drets de propietat intel·lectual o industrial.
No s’autoritzen presentacions dels continguts d’aquest lloc en una finestra aliena a www.calanguila.com/(framing).

RESPONSABILITAT SOBRE ELS CONTINGUTS
Tot i que Ca l'Anguila actua amb el màxim de diligència possible, es pot donar el cas que alguna dada o informació no estigui del tot actualitzada en el moment que l’usuari del lloc web el consulti. Per això Ca l'Anguila manifesta que les referències dels serveis que es presenten en el seu lloc web tenen una funció orientativa i no obliguen a Ca l'Anguila fins a la confirmació expressa d’una reserva o comanda.
Ca l'Anguila es reserva el dret a modificar unilateralment, en qualsevol moment i sense avís previ, la presentació, configuració i continguts del web.
Ca l'Anguila no serà responsable de la informació que es pugui obtenir a través d’enllaços inclosos en el lloc.

CONDICIONS D’ÚS
L’ús d’aquest web implica l’acceptació plena dels termes i condicions del present avís legal. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret de l’Estat espanyol. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.


Casa de Turisme Rural Ca l'Anguila - Mas Geli, 1 - 17113 Peratallada - +34 972 63 41 13- info@calanguila.com - Legal note - Política de protecció dades - Política de cookies
Gestor web Comunicatek